Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi tiếp tục sử dụng trang web sodocasinovietnam.click. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, đồ họa, logo, biểu đồ và hình ảnh trên trang web sodocasinovietnam.click được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác. Mọi hành vi sao chép, phân phối hoặc sử dụng lại các nội dung trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và/hoặc dân sự.

Mọi quyền sở hữu trí tuệ không được nêu rõ trong Điều khoản sử dụng này vẫn thuộc quyền sở hữu của chúng tôi và/hoặc các đối tác của chúng tôi.

2. Sử dụng trang web

Bạn có thể truy cập vào trang web và tải xuống nội dung cho mục đích cá nhân không thương mại, miễn là bạn tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trong Điều khoản sử dụng này.

Bạn đồng ý không sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích phi hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc phân phối các nội dung vi phạm luật pháp hoặc gây hại đến quyền sở hữu trí tuệ khác.

Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng trang web của bất kỳ ai vi phạm Điều khoản sử dụng này.

3. Liên kết

Trang web sodocasinovietnam.click có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web bên ngoài mà bạn có thể truy cập thông qua các liên kết trên trang web này.

  • Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về tính chính xác, toàn vẹn, hợp pháp hoặc sẵn có của nội dung trên các trang web bên ngoài.
  • Việc xuất hiện liên kết đến các trang web bên ngoài không ngụ ý hoặc đồng nghĩa với việc chúng tôi xác nhận, đề xuất hoặc xác định bất kỳ quan hệ nào với các trang web đó.

4. Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật của chúng tôi sẽ ngăn chặn hoặc ngăn chặn được mọi sai lầm, lạm dụng hoặc truy cập trái phép vào thông tin cá nhân của bạn.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát hoặc rò rỉ dữ liệu cá nhân gây ra bởi các bên thứ ba không thuộc sự kiểm soát của chúng tôi.
  • Chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng cách thức bảo mật cá nhân hóa thông qua việc sử dụng mật khẩu mạnh và không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai không đáng tin cậy.